IPBC Shenzhen 2018に参加しました。

2018年4月20日に、中国深センで開催されましたIPBC Shenzhen 2018に 
当所の化学バイオ部 副部長 長野 篤史 弁理士、機械第1部 兼 意匠部 小田 晃寛 弁理士が出席しました。